Tag Archives: 光明真言

释迦摩尼的光明真言

By | 2014年10月26日

《光明真言》即是《毘盧遮那佛大灌頂光真言》,出自《不空絹索神變真言經》第二十八卷。
爾時十方一切剎土,三世一切如來毘盧遮那如來,一時皆伸右無畏手,摩清淨蓮華明王頂,同說此不空大灌頂光真言:
「嗡 啊摩嘎 懷魯佳拿 嘛哈母德喇 嘛尼 叭德嘛 及乏拉 缽喇乏爾打牙 吽」
guangmingzhenyan
———————————[……]

Read more